Terugblik presentatie concept voorkeursalternatief en toekomstbeeld

10-06-2024

We presenteerden vorige week het concept voorkeursalternatief voor de dijk- en duinversterking aan jullie; de eilandbewoners en andere geïnteresseerden. Ook vertelden we over het concept toekomstbeeld met als centrale vraag: “Hoe laten we ons eiland meebewegen met de invloeden van de natuur?".

Buitenwaarts versterken en dynamisch duinbeheer

De afgelopen periode is er samen met jullie als eilanders, (eilander-)organisaties en overheden in ontwerpateliers toegewerkt naar het concept voorkeursalternatief voor de dijk- en duinversterking. Ook is er gekeken of andere projecten en initiatieven op het eiland meegenomen kunnen worden in de dijk- en duinversterking. Deze staan beschreven in het projectenboek.

1EILAUN heeft de wens om de dijk buitenwaarts te versterken. Duurzaamheid is hierin een belangrijk aspect. De dijk moet in de toekomst uitbreidbaar zijn om in te kunnen spelen op klimaatveranderingen. Dynamisch beheer speelt de hoofdrol in het voorkeursalternatief voor de duinen. Deze variant van duinbeheer biedt de mogelijkheid om natuurherstel hand in hand te laten gaan met waterveiligheid.

 

 

Een veilig en duurzaam Schiermonnikoog

De keuzes die we vandaag de dag maken vormen de basis voor de toekomst. Een toekomst waarin inzichten over het klimaat kunnen veranderen. 1EILAUN wil de dijk en duinen daarom zo versterken, dat er later op voortgebouwd kan worden zonder spijtmaatregelen. Samenwerken met de natuurlijke dynamiek van het Wad en gebruik maken van zand en slib uit de zee staan daarin voorop. Zo sluiten de dijk en duinen naadloos aan op de natuur en haar omgeving. In het concept toekomstbeeld is een aantal richtingen beschreven om dit te realiseren. Elke richting bevat maatregelen die bij een zekere mate van zeespiegelstijging genomen moeten worden. Een aantal maatregelen is meegenomen in het concept voorkeursalternatief. Gaandeweg kan er indien nodig naar een andere richting worden overgestapt.

De volgende stappen

Tijdens de fietstochten en informatiebijeenkomst werd positief gereageerd op het concept voorkeursalternatief. In de zaal waren instemmende knikjes en we ontvingen goede vragen en opmerkingen. Daar zijn we blij mee! De volgende stap is om de plannen aan de stuurgroep van 1EILAUN te presenteren. Dit doen we woensdag 12 juni. Daarin worden de reacties vanuit de informatiebijeenkomst en fietstochten meegenomen. Vervolgens leggen we de plannen aan het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân voor. In de maanden die daarna volgen wordt de planuitwerkingsfase voorbereid. Dit is de fase waarin we samen de plannen uitwerken tot een gedetailleerd ontwerp voor de dijk en duinen op basis van onder andere vergunbaarheid en haalbaarheid.

Afbeeldingen

Bekijk hier de presentatie terug

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen