Welke rol heeft Rijkswaterstaat binnen 1EILAUN?

13-05-2024

Als omgevingsmanager en technisch adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland zet Robert Zijlstra zich onder andere in voor het programma kustlijnzorg en de programmatische aanpak Grote Wateren.

Rijkswaterstaat (RWS) onderhoudt de kust van onder andere Schiermonnikoog en is verantwoordelijk voor het vaarwegen waterbeheer op de Waddenzee.

Welke rol heeft Rijkswaterstaat binnen 1EILAUN?

De partijen die samenwerken onder de noemer 1EILAUN hebben een gezamenlijk doel: het eiland nu en in de toekomst leefbaar houden door de dijk en delen van de duinen te versterken met oog voor onder andere natuur, landbouw en recreatie. Bij het eiland horen natuurlijk ook onlosmakelijk de aangrenzende kust van de Noordzee en de Waddenzee, daar liggen de taken van Rijkswaterstaat.

3 ONDERDELEN

‘Ik zie drie raakvlakken met de dijk- en duinversterking’, zegt Robert. ‘We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de kust. Daarmee beschermen we ook het duingebied van het eiland en de duinwaterkering van het waterschap. We zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor het water- en ecologisch beheer van de Waddenzee. De Waddenzee is werelderfgoed vanwege de grootschalige dynamiek en unieke natuurwaarden. De maatregelen voor de dijk mogen deze waarden niet schaden, en liefst versterken we de ecologie. En als derde zijn we ook verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het eiland via de geulen op de Waddenzee. Ik zit daarom in de projectgroep 1EILAUN. En ik adviseer onze directeur die in de stuurgroep zit.’


SPANNENDE MOMENTEN MOETEN NOG KOMEN

Wat de rol van Rijkswaterstaat anders maakt is dat onze belangen en verantwoordelijkheden vooral aan de buitenzijde van het eiland liggen. De andere betrokken partijen hebben de belangen meer op het eiland zelf lliggen. De nieuwe dijk heeft straks meer ruimte nodig. En aangezien de ruimte op het eiland schaars is, lijkt de logische voorkeur uit te gaan naar een buitenwaartse versterking. Maar, de mens heeft de Waddenzee al eeuwenlang geleidelijk ingepolderd en bedijkt. En dat heeft zijn invloed gehad op de kwaliteit van het gebied. Daarom zou je ook binnenwaarts versterken serieus moeten overwegen, zodat je de Waddenzee niet steeds verder verkleint’. In het voorkeursalternatief zal hierin een keuze gemaakt gaan worden. Een belangrijk en spannend moment in de samenwerking.

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen