Samenwerken met... Anne Meijer

14-09-2023

Anne Meijer werkt gemiddeld 1 dag per week aan de gebiedsgerichte aanpak 1EILAUN, als projectleider vanuit provincie Fryslân.

'Onze provinciale rol is aanjagen en faciliteren. We maken de partijen enthousiast over de kansen die er liggen om maatregelen te koppelen aan de uitvoering. En we faciliteren het overleg hierover. De samenwerking verloopt goed, maar het is een uitdaging om alle wensen, ideeën en maatregelen gerealiseerd te krijgen. Denk hierbij vooral aan financiering en vergunningen.

1EILAUN is één project, waaraan we innovatie en duurzame kansen voor onder meer natuur, landbouw, recreatie en drinkwater verbinden. In deze fase van het project inventariseren we maatregelen op het gebied van (drink) water, natuur, landbouw, recreatie en duurzaamheid. Insteek is om deze maatregelen gelijktijdig uit te voeren met de dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. Zo willen we werk-met werk maken.’

Samen geld besparen
Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, Vitens, gemeente Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben op 1 juni 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze overeenkomst wordt ondersteund door het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog. Het doel van deze overeenkomst is om voor de verkenningsfase afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen.

'Wij werken samen in een stuurgroep en projectgroep. De stuurgroep kijkt of we goed samenwerken en toetst op integraliteit. In de projectgroep worden de stukken voor de stuurgroep voorbereid. Iedere partij is (financieel) verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen opgaven en maatregelen. Maar door samen te werken proberen we opgaven en maatregelen samen te realiseren om overlast voor de omgeving te beperken en samen geld te besparen.’

Concrete voorbeelden
‘Wij zijn momenteel bezig met het inventariseren van maatregelen. Ook zijn we begonnen met het opstellen van een integraal waterplan. Bij dit plan wordt onder andere gekeken naar maatregelen voor drinkwaterwinning, het hergebruik van gezuiverd afvalwater dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie verlaat, het oppervlaktewatersysteem in de polder en maatregelen voor waterbesparing. Als er bijvoorbeeld bergingsruimte voor zoet (regen) water moet komen, kan mogelijk de vrijkomende grond weer gebruikt worden bij de dijk- en duinversterking. Zo proberen we werk-met-werk te maken.’

Veerdam & helikopterplatform
Tijdens de informatiebijeenkomst zijn praktische voorbeelden besproken die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen. Er is een wens om de veerdam en oude veerdam te verhogen, om overstromingen te voorkomen. Verder wordt overwogen om het helikopterplatform te verplaatsen naar een locatie die voldoet aan de gewenste veiligheidsafstand van 25 meter van de openbare weg, in plaats van de huidige afstand van ongeveer 13 meter. In de komende periode onderzoeken we of dit allemaal technisch, financieel en juridisch haalbaar is. Kortom, we werken samen aan 1 EILAUN.’

 

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen