Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

07-07-2023

Uit toetsing blijkt dat de zeedijk en een gedeelte van de duinen versterkt moeten worden. Daarom wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (MER) doorlopen. Je kunt met een zienswijze aangeven welke onderwerpen naar uw mening in de milieueffectrapportage onderzocht moeten worden.

Wetterskip Fryslân zet zich met het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog in om in 2027 en 2028 delen van de dijk en duinen op Schiermonnikoog te versterken. Uit een toetsing van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma blijkt namelijk dat de zeedijk en een gedeelte van de duinen versterkt moeten worden en weer in een toestand worden gebracht die voldoet aan de wettelijke norm voor deze dijktrajecten. Daarom zal een procedure voor de milieueffectrapportage (MER) worden doorlopen. In de MER zal onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten. Omdat de Natura2000 gebieden Waddenzee en Duinen Schiermonnikoog dichtbij liggen, worden ook de effecten op Natura2000 onderzocht.

Voordat de MER kan worden opgesteld moet Gedeputeerde Staten van Fryslân advies geven over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van de Milieueffectrapportage. Hiervoor wordt advies gevraagd aan de wettelijke adviseurs en is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Je kunt met een zienswijze aangeven welke onderwerpen naar jouw mening in de milieueffectrapportage onderzocht moeten worden.

Terinzagelegging

De NRD ligt van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 ter inzage in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, op werkdagen tijdens kantooruren. De NRD is bovendien te vinden op de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Fryslân (agendapunt 2). 

De notitie kan worden opgevraagd en op verzoek per e-mail of per post worden toegezonden. Een verzoek daartoe kun je indienen via onderstaande gegevens.

Een ieder kan tot en met 17 augustus 2023 reageren op de NRD. Dat kan op de volgende manieren:

  • Per post:

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân
Afdeling Groen Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

  • Digitaal: je kunt je zienswijze ook per e-mail versturen naar provincie@fryslan.frl, onder vermelding van “zienswijze NRD duin- en dijkversterking Schiermonnikoog”.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Provincie Fryslân, per e-mail via provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer 058 – 292 5925.

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen