Gebiedsplan

Onder de naam 1DYK werken we samen aan de ontwikkeling van de Friese Waddenkust. Tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeteren we de dijk, herstellen we de natuur en verrijken we het gebied. Zo kunnen we ook in de toekomst in het gebied blijven wonen, werken en leven. De motor voor de samenwerking is de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. In de verkenning voor de dijkverbetering hebben we inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om met ideeën, kansen en opgaven te komen.  

Gebied verrijkt

In november 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk vastgesteld. Er is afgesproken dat de opgehaalde ideeën en kansen waar mogelijk een plek krijgen bij het uitwerken van de plannen voor de dijk. Maar ook dat we daarbij moeten kijken naar hoe we het gebied op de verschillende thema’s, zoals natuur, landbouw en brede welvaart, kunnen versterken.

In december 2022 is hiervoor het Gebiedsdocument Koehool – Lauwersmeer opgeleverd. De initiatieven en opgaven uit het gebiedsdocument werken we uit in een gebiedsplan (ook wel integraal inrichtingsplan genoemd). Dit plan moet in het voorjaar van 2025 gereed zijn. In het plan staat welke initiatieven meegaan in het vergunningentraject. Het gaat dan om maatregelen op, aan en in het gebied rondom de dijk. Een aantal initiatieven nemen we nu al mee in het ontwerp van de nieuwe dijk. 

In gesprek 

Met de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties in het gebied gaan we in gesprek over hoe we de kansen uit het gebiedsdocument kunnen verzilveren. Zodat we samen de dijk kunnen verbeteren, de natuur herstellen en het gebied verrijken. Hiervoor organiseren we werkplaatsen en lokale konsulten. De werkplaatsen organiseren we op thema. Hiervoor worden onder andere de belangenorganisaties uitgenodigd. De lokale konsulten hebben het karakter van een inloopbijeenkomst. Als inwoner bent u van harte welkom bij een lokaal konsult.  

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen